# Odsłonięte zajęcia

# Notatka

# Właściwości i metody

class NoteApi {
  Q_PROPERTY(int id)
  Q_PROPERTY(QString name)
  Q_PROPERTY(QString fileName)
  Q_PROPERTY(QString fullNoteFilePath)
  Q_PROPERTY(QString fullNoteFileDirPath)
  Q_PROPERTY(QString relativeNoteFileDirPath)
  Q_PROPERTY(int noteSubFolderId)
  Q_PROPERTY(QString noteText)
  Q_PROPERTY(QString decryptedNoteText)
  Q_PROPERTY(bool hasDirtyData)
  Q_PROPERTY(QQmlListProperty<TagApi> tags)
  Q_PROPERTY(QDateTime fileCreated)
  Q_PROPERTY(QDateTime fileLastModified)
  Q_INVOKABLE QStringList tagNames()
  Q_INVOKABLE bool addTag(QString tagName)
  Q_INVOKABLE bool removeTag(QString tagName)
  Q_INVOKABLE bool renameNoteFile(QString newName)
  Q_INVOKABLE QString toMarkdownHtml(bool forExport = true)
  Q_INVOKABLE QString getFileURLFromFileName(QString localFileName)
  Q_INVOKABLE bool allowDifferentFileName()
};
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Możesz użyć metod z Data (opens new window) do pracy z fileCreated lub fileLastModified.

# Przykład

script.log(note.fileCreated.toISOString());
script.log(note.fileLastModified.getFullYear());

// zmienia nazwę notatki na "nowa nazwa.md"
note.renameNoteFile("new name");

// sprawdź, czy może mieć inną nazwę pliku notatek niż nagłówek
script.log(note.allowDifferentFileName());
1
2
3
4
5
6
7
8

# NoteSubFolder

# Właściwości i metody

class NoteSubFolderApi {
  Q_PROPERTY(int id)
  Q_PROPERTY(QString name)
  Q_PROPERTY(QQmlListProperty<NoteApi> notes)
  Q_INVOKABLE static NoteSubFolderApi *fetchNoteSubFolderById(int id);
  Q_INVOKABLE static NoteSubFolderApi *activeNoteSubFolder();
  Q_INVOKABLE static QList<QObject*> fetchNoteSubFoldersByParentId(int parentId);
  Q_INVOKABLE QString relativePath() const;
  Q_INVOKABLE QString fullPath() const;
};
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

# Przykład

var noteSubFolderQmlObj = Qt.createQmlObject("import QOwnNotesTypes 1.0; NoteSubFolder{}", mainWindow, "noteSubFolder");

// print all subfolder names
noteSubFolderQmlObj.fetchNoteSubFoldersByParentId(parentId).forEach(function(nsf) {
  script.log(nsf.name);
});

// get the active note subfolder
var noteSubFolder = noteSubFolderQmlObj.activeNoteSubFolder();

// print the full and relative path of the active note subfolder
script.log(noteSubFolder.fullPath());
script.log(noteSubFolder.relativePath());

script.log(noteSubFolder.id);
script.log(noteSubFolder.name);

// iterate through notes in note subfolder
for (var idx in noteSubFolder.notes) {
  var note = noteSubFolder.notes[idx];
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

# Etykietka

# Właściwości i metody

class TagApi {
  Q_PROPERTY(int id)
  Q_PROPERTY(QString name)
  Q_PROPERTY(int parentId)
  Q_PROPERTY(QQmlListProperty<NoteApi> notes)
  Q_INVOKABLE TagApi fetchByName(const QString &name, int parentId = 0)
  Q_INVOKABLE QStringList getParentTagNames()
};
1
2
3
4
5
6
7
8

# Example

// Don't forget to use "import QOwnNotesTypes 1.0" at the top of your script!

// Fetch tag "home"
var tag = script.getTagByNameBreadcrumbList(["home"]);
// Fetch all notes tagged with the tag
var notes = tag.notes;

// Iterate through notes of the tag
for (var idx in notes) {
  var note = notes[idx];
  script.log(note.name);
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Znajdziesz więcej przykładów, w których używany jest Tag Api na note-tagging-by-object.qml (opens new window).

# MainWindow

# Properties and methods

class MainWindow {
  Q_INVOKABLE void reloadTagTree();
  Q_INVOKABLE void reloadNoteSubFolderTree();
  Q_INVOKABLE void buildNotesIndexAndLoadNoteDirectoryList(
      bool forceBuild = false, bool forceLoad = false);
  Q_INVOKABLE void focusNoteTextEdit();
  // Creates a new note subfolder in the current subfolder
  Q_INVOKABLE bool createNewNoteSubFolder(QString folderName = "");
  // Inserts html in the current note as markdown
  // This method also downloads remote images and transforms "data:image"
  // urls to local images stored in the media directory
  Q_INVOKABLE void insertHtmlAsMarkdownIntoCurrentNote(QString html);
  // Reloads the current note by id
  // This is useful when the path or filename of the current note changed
  Q_INVOKABLE void reloadCurrentNoteByNoteId();
  // Returns the list of workspace UUIDs
  Q_INVOKABLE QStringList getWorkspaceUuidList();
  // Returns the UUID of a workspace, passing in the workspace name
  Q_INVOKABLE QString getWorkspaceUuid(const QString &workspaceName);
  // Sets the current workspace by UUID
  Q_INVOKABLE void setCurrentWorkspace(const QString &uuid);
  // Closes a note tab on a specific index (returns true if successful)
  Q_INVOKABLE bool removeNoteTab(int index);
  // Returns a list of note ids that are opened in tabs
  Q_INVOKABLE QList<int> getNoteTabNoteIdList();
  // Jumps to a tag in the tag tree
  Q_INVOKABLE bool jumpToTag(int tagId);
};
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

# Przykład

// Wymuś ponowne załadowanie listy notatek
mainWindow.buildNotesIndexAndLoadNoteDirectoryList(true, true);

// Tworzy nowy podfolder notatek „Mój ozdobny folder” w bieżącym podfolderze
mainWindow.createNewNoteSubFolder("My fancy folder");

// Wstawia html do bieżącej notatki jako markdown
mainWindow.insertHtmlAsMarkdownIntoCurrentNote("<h2>my headline</h2>some text");

// Ustaw obszar roboczy „Edytuj” jako bieżący obszar roboczy
mainWindow.setCurrentWorkspace(mainWindow.getWorkspaceUuid("Edit"));

// Przejdź do tagu „test” na drzewie tagów
// Jest przykład na https://github.com/pbek/QOwnNotes/blob/main/docs/scripting/examples/custom-actions.qml
var tag = script.getTagByNameBreadcrumbList(["test"]);
mainWindow.jumpToTag(tag.id);

// Pobierz wszystkie notatki, które są otwarte w kartach
var noteIds = mainWindow.getNoteTabNoteIdList();
noteIds.forEach(function (noteId){
  var note = script.fetchNoteById(noteId);

  // zrób coś z notatką
});

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25