# آنچه که دیگران در مورد QOwnNotes گفته اند را کجا می توانم پیدا کنم؟

آنچه که دیگران در مورد QOwnNotes گفته اند…

# اشارات

# QOwnNotes در سایر سیستم عامل ها