# نصب

می توانید QOwnNotes را در بسیاری از سیستم عامل ها نصب کنید یا آن را خودتان بسازید.

If not stated otherwise you can run QOwnNotes afterward by executing QOwnNotes.

در صورتی که در مورد بسته ها یا مخزن ها با مشکل مواجه شدید، لطفاً آن را در صفحه مسائل QOwnNotes (opens new window) مطرح کنید.

TIP

Info به منظور نصب QOwnNotes نگاهی به همه روش های مختلف در فهرست بیندازید