# نصب

می توانید QOwnNotes را در بسیاری از سیستم عامل ها نصب کنید یا آن را خودتان بسازید.

در غیر این صورت می توانید با انتخاب QOwnNotes آن را اجرا کنید.

در صورتی که در مورد بسته ها یا مخزن ها با مشکل مواجه شدید، لطفاً آن را در صفحه مسائل QOwnNotes (opens new window) مطرح کنید.

TIP

Info به منظور نصب QOwnNotes نگاهی به همه روش های مختلف در فهرست بیندازید