# کمک مالی

QOwnNotes هیچ درآمد زایی ندارد (غیرانتفاعی).

اگر QOwnNotes را دوست دارید و می خواهید برای کمک به میزبانی، دامنه و غیره به این پروژه کمک مالی کنید، در این کار تردید نکنید.

# پی پال

You can donate money via PayPal on pbek PayPal (opens new window):

For monthly donations you can use the following button (PayPal gets a cut of the donation):

# GitHub Sponsors

You can sponsor on GitHub Sponsors on pbek GitHub Sponsors (opens new window).

# Liberapay

You can donate money via Liberapay by clicking this button:

Donate using Liberapay

# Bitcoin

You can donate Bitcoin BTC to this Bitcoin BTC address:

395NiU7QKpNiayWgRrUEGZDn8Z1ebMx8CH
1

You can donate Bitcoin Cash to this Bitcoin Cash address:

qpk3m6putywwad9sycz9hny5azs7dz67x5jrqmcelq
1

# Ethereum

You can donate Ethereum ETH to this Ethereum ETH address:

0x992aD2066640C5bF175c7c5649a41827dF6f87C9
1

You can donate Ethereum ETC to this Ethereum ETC address:

0xcC809a58637372EaC340E53767649cdc5C53cA0D
1