# کمک مالی

QOwnNotes هیچ درآمد زایی ندارد (غیرانتفاعی).

اگر QOwnNotes را دوست دارید و می خواهید برای کمک به میزبانی، دامنه و غیره به این پروژه کمک مالی کنید، در این کار تردید نکنید.

# پی پال

می توانید با کلیک بر روی این دکمه از طریق پی پال کمک مالی کنید:

# لیبراپی

می توانید با کلیک بر روی این دکمه از طریق لیبراپی کمک مالی کنید:

کمک مالی با استفاده از لیبراپی

# بیت کوین

می توانید به این آدرس بیت کوین (BTC) از طریق بیت کوین (BTC) کمک مالی کنید:

395NiU7QKpNiayWgRrUEGZDn8Z1ebMx8CH
1

می توانید به این آدرس بیت کوین کش از طریق بیت کوین کش کمک مالی کنید:

qpk3m6putywwad9sycz9hny5azs7dz67x5jrqmcelq
1

# اترئوم

می توانید به این آدرس اترئوم (ETH) از طریق اترئوم (ETH) کمک مالی کنید:

0x992aD2066640C5bF175c7c5649a41827dF6f87C9
1

می توانید به این آدرس اترئوم کلاسیک (ETC) از طریق اترئوم کلاسیک (ETC) کمک مالی کنید:

0xcC809a58637372EaC340E53767649cdc5C53cA0D
1