# در حال مشارکت

روش های متنوع برای مشارکت با QOwnNotes