# نگهدارنده ها

# تیم اصلی توسعه

Patrizio Bekerle
Author
GitHub Keybase
Waqar Ahmed
Highlighting, Spellchecker, Speed improvements, …
GitHub

# ترجمه ها

QOwnNotes را در کراودین (opens new window)ملاحظه کنید

در صورت تمایل برای کمک به ترجمه QOwnNotes، لطفاً ترجمه را مشاهده فرمایید.