# نگهدارنده ها

# تیم اصلی توسعه

Patrizio Bekerle
Author
GitHub Keybase
Waqar Ahmed
Highlighing, Spellchecker, Speed improvements, …
GitHub

# ترجمه ها

Amy Lang
Head of translation
Crowdin

…و بیشتر از آن را در QOwnNotes در کراودین (opens new window)ملاحظه کنید

در صورت تمایل برای کمک به ترجمه QOwnNotes، لطفاً ترجمه را مشاهده فرمایید.