# اسکریپت نویسی در QOwnNotes

اسکریپت QOwnNotes اغلب در پرونده های Qt QML (opens new window) به صورت JavaScript است.

import QtQml 2.0
import QOwnNotesTypes 1.0

Script {
  /**
    * Will be run when the scripting engine initializes
    */
  function init() {
    script.log("Hello world!");
  }
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

شما می توانید این پرونده های QML را در هر جایی که دوست دارید قرار داده و آنها را با افزودن به تنظیمات اسکریپت نویسی در QOwnNotes اضافه کنید (دکمه افزودن اسکریپت/افزودن اسکریپت محلی در دسترس قرار دارد).

TIP

Take a look at the example scripts (opens new window) to get started fast.

In the Scripting settings you can also install scripts directly from the Script repository (opens new window). یک برنامه تحت وب با میزبانی انجمن برای جستجوی اسکریپت ها در beurt.github.io/QOwnNoteScriptsList (opens new window) موجود است.

در مورد مسائل، سؤالات یا درخواست های مهم مربوط به اسکریپت ها از مخزن اسکریپت لطفاً یک مسئله را در صفحه مسائل مخزن اسکریپت QOwnNotes (opens new window) باز کنید.

TIP

در صورت تمایل جهت پیشنهاد یک اسکریپت برای مخزن اسکریپت، لطفاً دستورالعمل های مندرج در مخزن اسکریپت QOwnNotes (opens new window) را دنبال کنید.

در صورت نیاز به دسترسی برای عملکرد معینی در QOwnNotes یا داشتن سؤال و ایده ای، لطفاً یک مسئله را در صفحه مسائل QOwnNotes (opens new window) باز کنید.

TIP

برای ورود می توانید از فرمان script.log() استفاده کنید تا وارد ابزارک ورود شوید.