# قالب های زمانی:

هنگام درج زمان کنونی در یک یادداشت می ‌توانید از قالب زمانی خود استفاده کنید.

می توانید از این صفحه برای ایجاد قالب زمانی پیش فرض و شخصی استفاده کنید. می توانید آن رشته را در یادداشت>_ تنظیمات_>_ ویرایشگر_>_ درج زمان کنونی وارد کنید.

# اصطلاحات مربوط به تاریخ

اصطلاح خروجی
d روز به صورت عدد و بدون صفر مقدم (1 تا 31)
dd روز به صورت عدد با صفر مقدم (01 تا 31)
ddd نام اختصاری و متمرکز روز (مانند `Mon

تاSun ). | |dddd| نام طولانی و متمرکز روز (مانندMonday تاSunday ). | |M| ماه به صورت عدد و بدون صفر مقدم (12-1) | |MM| ماه به صورت عدد با صفر مقدم (12-01) | |MMM| نام اختصاری و متمرکز ماه (مانندJan تاDec ). | |MMMM| نام طولانی و متمرکز ماه (مانندJanuary تاDecember ). | |yy| سال به صورت عدد دو رقمی (99-00) | |yyyy` | سال به صورت عدد چهار رقمی |

# اصطلاحات مربوط به زمان

اصطلاح خروجی
h ساعت بدون صفر مقدم (0 تا 23 یا 1 تا 12 با نمایش AM/PM)
hh ساعت با صفر مقدم (00 تا 23 یا 01 تا 12 با نمایش AM/PM)
H ساعت بدون صفر مقدم (0 تا 23، حتی با نمایش AM/PM)
HH ساعت با صفر مقدم (00 تا 23، حتی با نمایش AM/PM)
m دقیقه بدون صفر مقدم (0 تا 59)
mm دقیقه با صفر مقدم (00 تا 59)
s ثانیه بدون صفر مقدم (0 تا 59)
ss ثانیه با صفر مقدم (00 تا 59)
z میلی ثانیه بدون صفرهای مقدم (0 تا 999)
zzz میلی ثانیه با صفرهای مقدم (000 تا 999)
`

AP یا A | از نمایش AM/PM استفاده کنید. A/AP با یاAM یاPM جایگزین می شود. | |ap یاa | از نمایش am/pm استفاده کنید. a/ap با یاam یاpm جایگزین می شود. | |t| منطقه زمانی (برای مثالCEST `) |

# رشته های قالب نمونه

قالب نتیجه
dd.MM.yyyy hh:mm 21.05.2001 14:13
dd.MM.yyyy 21.05.2001
ddd MMMM d yy Tue May 21 01
hh:mm:ss.zzz 14:13:09.042
h:m:s ap 2:13:9 pm

Info

برای اطلاعات بیشتر در مورد قالب های زمانی نگاهی به مستندات Qt (opens new window) بیندازید.

TIP

در صورت نیاز به عملیات پیچیده تر به منظور دستیابی به زمان کنونی، لطفاً ایجاد یک فعالیت سفارشی را در نظر داشته باشید.