# روش ها و اهدافی که QOwnNotes فراهم می کند

# شروع یک برنامه خارجی در پس زمینه

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * QML wrapper to start a detached process
 *
 * @param executablePath the path of the executable
 * @param parameters a list of parameter strings
 * @param callbackIdentifier an identifier to be used in the onDetachedProcessCallback() function (optional)
 * @param callbackParameter an additional parameter for loops or the like (optional)
 * @param processData data written to the process if the callback is used (optional)
 * @return true on success, false otherwise
 */
bool startDetachedProcess(QString executablePath, QStringList parameters,
              QString callbackIdentifier, QVariant callbackParameter,
              QByteArray processData);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

# مثال

مثال ساده:

script.startDetachedProcess("/path/to/my/program", ["my parameter"]);
1

اجرای فرآیند های متعدد:

for (var i = 0; i < 100; i++) {
  var dur = Math.floor(Math.random() * 10) + 1;
  script.startDetachedProcess("sleep", [`${dur}s`], "my-callback", i);
}

function onDetachedProcessCallback(callbackIdentifier, resultSet, cmd, thread) {
  if (callbackIdentifier == "my-callback") {
    script.log(`#${thread[1]} i[${thread[0]}] t${cmd[1]}`);
  }
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

شاید بخواهید نگاهی به مثال custom-actions.qml (opens new window)، callback.qml (opens new window) یا execute-command-after-note-update.qml (opens new window) بیندازید.

همچنین می توانید هوک onDetachedProcessCallback را ملاحظه نمایید.

TIP

شما قادر به اختصاص میانبرهای محلی و جهانی به فعالیت های سفارشی تان هم در تنظیمات میانبرها هستید.

# آغاز یک برنامه خارجی و انتظار برای خروجی

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * QML wrapper to start a synchronous process
 *
 * @param executablePath the path of the executable
 * @param parameters a list of parameter strings
 * @param data the data that will be written to the process (optional)
 * @return the text that was returned by the process
QByteArray startSynchronousProcess(QString executablePath, QStringList parameters, QByteArray data);
1
2
3
4
5
6
7
8

# مثال

var result = script.startSynchronousProcess("/path/to/my/program", ["my parameter"], "data");
1

می توانید مثال encryption-keybase.qml (opens new window) را ملاحظه کنید.

# دستیابی به مسیر پوشه یادداشت کنونی

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * QML wrapper to get the current note folder path
 *
 * @return the path of the current note folder
 */
QString currentNoteFolderPath();
1
2
3
4
5
6

# مثال

var path = script.currentNoteFolderPath();
1

برای مثال می توانید نگاهی به مثال absolute-media-links.qml (opens new window) بیندازید.

# دستیابی به یادداشت کنونی

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * QML wrapper to get the current note
 *
 * @returns {NoteApi} the the current note object
 */
NoteApi currentNote();
1
2
3
4
5
6

# مثال

var note = script.currentNote();
1

شاید بخواهید به مثال custom-actions.qml (opens new window) نگاهی بیندازید.

# ورود به ابزارک کارنگاری

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * QML wrapper to log to the log widget
 *
 * @param text
 */
void log(QString text);
1
2
3
4
5
6

# مثال

script.log("my text");
1

# بارگیری URL به رشته

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * QML wrapper to download an url and returning it as text
 *
 * @param url
 * @return {QString} the content of the downloaded url
 */
QString downloadUrlToString(QUrl url);
1
2
3
4
5
6
7

# مثال

var html = script.downloadUrlToString("https://www.qownnotes.org");
1

به عنوان مثال می توانید نگاهی به insert-headline-with-link-from-github-url.qml (opens new window) بیندازید.

# بارگیری URL به پوشه رسانه

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * QML wrapper to download an url to the media folder and returning the media
 * url or the markdown image text of the media relative to the current note
 *
 * @param {QString} url
 * @param {bool} returnUrlOnly if true only the media url will be returned (default false)
 * @return {QString} the media markdown or url
 */
QString downloadUrlToMedia(QUrl url, bool returnUrlOnly);
1
2
3
4
5
6
7
8
9

# مثال

var markdown = script.downloadUrlToMedia("http://latex.codecogs.com/gif.latex?\frac{1}{1+sin(x)}");
1

به عنوان مثال می توانید به paste-latex-image.qml (opens new window) مراجعه کنید.

# درج پرونده رسانه در پوشه رسانه

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * QML wrapper to insert a media file into the media folder and returning
 * the media url or the markdown image text of the media relative to the current note
 *
 * @param {QString} mediaFilePath
 * @param {bool} returnUrlOnly if true only the media url will be returned (default false)
 * @return {QString} the media markdown or url
 */
QString ScriptingService::insertMediaFile(QString mediaFilePath,
                    bool returnUrlOnly);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

# مثال

var markdown = script.insertMediaFile("/path/to/your/image.png");
1

شاید بخواهید به مثال scribble.qml (opens new window) نگاهی بیندازید.

# درج پرونده پیوست در پوشه پیوست ها

# فراخوانی شگرد و پارامترها

 * QML wrapper to insert an attachment file into the `attachments` folder and
 * returning the attachment url or the markdown text of the attachment
 * relative to the current note
 *
 * @param {QString} attachmentFilePath
 * @param {QString} fileName to use in the markdown
 * @param {bool} returnUrlOnly if true only the attachment url will be returned
 * (default false)
 * @return {QString} the attachment markdown or url
 */
QString ScriptingService::insertAttachmentFile(const QString &attachmentFilePath,
                        const QString &fileName,
                        bool returnUrlOnly);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

# مثال

var markdown = script.insertAttachmentFile("/path/to/your/file.png");
1

# بازسازی پیش نمایش یادداشت

پیش نمایش یادداشت را نوسازی می کند.

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Regenerates the note preview
 */
QString ScriptingService::regenerateNotePreview();
1
2
3
4

# مثال

script.regenerateNotePreview();
1

شاید بخواهید به مثال scribble.qml (opens new window) نگاهی بیندازید.

# Registering a custom action

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Registers a custom action
 *
 * @param identifier the identifier of the action
 * @param menuText the text shown in the menu
 * @param buttonText the text shown in the button
 *          (no button will be viewed if empty)
 * @param icon the icon file path or the name of a freedesktop theme icon
 *       you will find a list of icons here:
 *       https://specifications.freedesktop.org/icon-naming-spec/icon-naming-spec-latest.html
 * @param useInNoteEditContextMenu if true use the action in the note edit
 *                 context menu (default: false)
 * @param hideButtonInToolbar if true the button will not be shown in the
 *              custom action toolbar (default: false)
 * @param useInNoteListContextMenu if true use the action in the note list
 *                 context menu (default: false)
 */
void ScriptingService::registerCustomAction(QString identifier,
                      QString menuText,
                      QString buttonText,
                      QString icon,
                      bool useInNoteEditContextMenu,
                      bool hideButtonInToolbar,
                      bool useInNoteListContextMenu);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

# مثال

// add a custom action without a button
script.registerCustomAction("mycustomaction1", "Menu text");

// add a custom action with a button
script.registerCustomAction("mycustomaction1", "Menu text", "Button text");

// add a custom action with a button and freedesktop theme icon
script.registerCustomAction("mycustomaction1", "Menu text", "Button text", "task-new");

// add a custom action with a button and an icon from a file
script.registerCustomAction("mycustomaction1", "Menu text", "Button text", "/usr/share/icons/breeze/actions/24/view-calendar-tasks.svg");
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

سپس در صورت تمایل می توانید از شناسه با تابع customActionInvokedدر اسکریپتی نظیر custom-actions.qml (opens new window) استفاده کنید.

TIP

شما همچنین می توانید عملیات سفارشی را پس از شروع به کار برنامه با پارامتر --action customAction_<identifier> راه اندازی کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً به راه اندازی منو اکشن ها بعد از شروع به کار مراجعه نمایید.

# Registering a label

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Registers a label to write to
 *
 * @param identifier the identifier of the label
 * @param text the text shown in the label (optional)
 */
void ScriptingService::registerLabel(QString identifier, QString text);
1
2
3
4
5
6
7

# مثال

script.registerLabel("html-label", "<strong>Strong</strong> HTML text<br />with three lines<br />and a <a href='https://www.qownnotes.org'>link to a website</a>.");

script.registerLabel("long-label", "another very long text, another very long text, another very long text, another very long text, another very long text, another very long text, another very long text, another very long text, another very long text, another very long text, another very long text that will wrap");

script.registerLabel("counter-label");
1
2
3
4
5

برچسب ها در ابزارک لنگرگاه اسکریپت نویسی قابل رؤیت هستند.

شما می توانید هم از متن ساده و هم html در برچسب ها استفاده کنید. متن قابل انتخاب بوده و می توان روی پیوندها کلیک کرد.

سپس به عنوان مثال می توانید اسکریپت scripting-label-demo.qml (opens new window) را ملاحظه کنید.

# Setting the text of a registered label

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Sets the text of a registered label
 *
 * @param identifier the identifier of the label
 * @param text the text shown in the label
 */
void ScriptingService::setLabelText(QString identifier, QString text);
1
2
3
4
5
6
7

# مثال

script.setLabelText("counter-label", "counter text");
1

شما می توانید هم از متن ساده و هم html در برچسب ها استفاده کنید. متن قابل انتخاب بوده و می توان روی پیوندها کلیک کرد.

سپس به عنوان مثال می توانید اسکریپت scripting-label-demo.qml (opens new window) را ملاحظه کنید.

# Creating a new note

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Creates a new note
 *
 * @param text the note text
 */
void ScriptingService::createNote(QString text);
1
2
3
4
5
6

# مثال

script.createNote("My note headline\n===\n\nMy text");
1

شاید بخواهید به مثال custom-actions.qml (opens new window) نگاهی بیندازید.

TIP

If you turned off that your note headline determines the note filename then you have to rename your note file yourself afterwards, like this:

var note = script.currentNote();
note.renameNoteFile('your-filename');
1
2

# Accessing the clipboard

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Returns the content of the clipboard as text or html
 *
 * @param asHtml returns the clipboard content as html instead of text
 */
QString ScriptingService::clipboard(bool asHtml);
1
2
3
4
5
6

# مثال

var clipboardText = script.clipboard();
var clipboardHtml = script.clipboard(true);
1
2

You may want to take a look at the example custom-actions.qml (opens new window).

# Write text to the note text edit

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Writes text to the current cursor position in the note text edit
 *
 * @param text
 */
void ScriptingService::noteTextEditWrite(QString text);
1
2
3
4
5
6

# مثال

// write text to the note text edit
script.noteTextEditWrite("My custom text");
1
2

You might want to look at the custom action transformTextRot13 in the example custom-actions.qml (opens new window).

You can use this together with noteTextEditSelectAll to overwrite the whole text of the current note.

# Read the selected text in the note text edit

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Reads the selected text in the note text edit
 *
 * @return
 */
QString ScriptingService::noteTextEditSelectedText();
1
2
3
4
5
6

# مثال

// read the selected text from the note text edit
var text = script.noteTextEditSelectedText();
1
2

You might want to look at the custom action transformTextRot13 in the example custom-actions.qml (opens new window).

# Select all text in the note text edit

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Selects all text in the note text edit
 */
void ScriptingService::noteTextEditSelectAll();
1
2
3
4

# مثال

script.noteTextEditSelectAll();
1

You can use this together with noteTextEditWrite to overwrite the whole text of the current note.

# Select the current line in the note text edit

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Selects the current line in the note text edit
 */
void ScriptingService::noteTextEditSelectCurrentLine();
1
2
3
4

# مثال

script.noteTextEditSelectCurrentLine();
1

# Select the current word in the note text edit

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Selects the current line in the note text edit
 */
void ScriptingService::noteTextEditSelectCurrentWord();
1
2
3
4

# مثال

script.noteTextEditSelectCurrentWord();
1

# Set the currently selected text in the note text edit

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Sets the currently selected text in the note text edit
 *
 * @param start
 * @param end
 */
void ScriptingService::noteTextEditSetSelection(int start, int end);
1
2
3
4
5
6
7

# مثال

// expands the current selection by one character
script.noteTextEditSetSelection(
  script.noteTextEditSelectionStart() - 1,
  script.noteTextEditSelectionEnd() + 1);
1
2
3
4

# Get the start position of the current selection in the note text edit

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Returns the start position of the current selection in the note text edit
 */
int ScriptingService::noteTextEditSelectionStart();
1
2
3
4

# مثال

script.log(script.noteTextEditSelectionStart());
1

# Get the end position of the current selection in the note text edit

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Returns the end position of the current selection in the note text edit
 */
int ScriptingService::noteTextEditSelectionEnd();
1
2
3
4

# مثال

script.log(script.noteTextEditSelectionEnd());
1

# Set the text cursor in the note text edit to a certain position

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Sets the text cursor in the note text edit to a certain position
 * 0 would be the beginning of the note
 * special case: -1 would be the end of the note
 *
 * @param position
 */
void ScriptingService::noteTextEditSetCursorPosition(int position);
1
2
3
4
5
6
7
8

# مثال

// jump to the 11th character in the note
script.noteTextEditSetCursorPosition(10);

// jump to the end of the note
script.noteTextEditSetCursorPosition(-1);
1
2
3
4
5

# Get the current position of the text cursor in the note text edit

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Returns the current position of the text cursor in the note text edit
 * 0 would be the beginning of the note
 */
int ScriptingService::noteTextEditCursorPosition();
1
2
3
4
5

# مثال

script.log(script.noteTextEditCursorPosition());
1

# Read the current word from the note text edit

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Reads the current word in the note text edit
 *
 * @param withPreviousCharacters also get more characters at the beginning
 *                to get characters like "@" that are not
 *                word-characters
 * @return
 */
QString ScriptingService::noteTextEditCurrentWord(bool withPreviousCharacters);
1
2
3
4
5
6
7
8
9

# مثال

// read the current word in the note text edit
var text = script.noteTextEditCurrentWord();
1
2

You may want to take a look at the example autocompletion.qml (opens new window).

# Check whether platform is Linux, OS X or Windows

# فراخوانی شگرد و پارامترها

bool ScriptingService::platformIsLinux();
bool ScriptingService::platformIsOSX();
bool ScriptingService::platformIsWindows();
1
2
3

# مثال

if (script.platformIsLinux()) {
  // only will be executed if under Linux
}
1
2
3

# Tag the current note

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Tags the current note with a tag named tagName
 *
 * @param tagName
 */
void ScriptingService::tagCurrentNote(QString tagName);
1
2
3
4
5
6

# مثال

// add a "favorite" tag to the current note
script.tagCurrentNote("favorite");
1
2

You might want to look at the custom action favoriteNote in the example favorite-note.qml (opens new window).

# Create or fetch a tag by its name breadcrumb list

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Fetches or creates a tag by its "breadcrumb list" of tag names
 * Element nameList[0] would be highest in the tree (with parentId: 0)
 *
 * @param nameList
 * @param createMissing {bool} if true (default) all missing tags will be created
 * @return TagApi object of deepest tag of the name breadcrumb list
 */
TagApi *ScriptingService::getTagByNameBreadcrumbList(
  const QStringList &nameList, bool createMissing);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

# مثال

// creates all tags until the 3rd level and returns the tag object for
// tag "level3", which would look like that in the tag tree:
// level1 > level2 > level3
var tag = script.getTagByNameBreadcrumbList(["level1", "level2", "level3"]);
1
2
3
4

# Search for tags by name

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Fetches all tags by doing a substring search on the name field
 *
 * @param name {QString} name to search for
 * @return {QStringList} list of tag names
 */
QStringList ScriptingService::searchTagsByName(QString name);
1
2
3
4
5
6
7

# مثال

// searches for all tags with the word game in it
var tags = script.searchTagsByName("game");
1
2

You may want to take a look at the example autocompletion.qml (opens new window).

# Search for notes by note text

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Returns a list of note ids of all notes with a certain text in the note text
 *
 * Unfortunately there is no easy way to use a QList<NoteApi*> in QML, so we
 * can only transfer the note ids
 *
 * @return {QList<int>} list of note ids
 */
QList<int> ScriptingService::fetchNoteIdsByNoteTextPart(QString text);
1
2
3
4
5
6
7
8
9

# مثال

var noteIds = script.fetchNoteIdsByNoteTextPart("mytext");

noteIds.forEach(function (noteId){
  var note = script.fetchNoteById(noteId);

  // do something with the note
});
1
2
3
4
5
6
7

You may want to take a look at the example unique-note-id.qml (opens new window).

# Add a custom stylesheet

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Adds a custom stylesheet to the application
 *
 * @param stylesheet
 */
void ScriptingService::addStyleSheet(QString stylesheet);
1
2
3
4
5
6

# مثال

// make the text in the note list bigger
script.addStyleSheet("QTreeWidget#noteTreeWidget {font-size: 30px;}");
1
2

You may want to take a look at the example custom-stylesheet.qml (opens new window).

شما می توانید اسامی ابزاره ها را از پرونده های *.ui پیدا کنید؛ مثلاً پنجره اصلی معادل mainwindow.ui (opens new window) می باشد.

مستندات Qt (مانند QMainWindow (opens new window)) می تواند به شما کمک کند تا نحوه ارتباط ابزاره ها را با یکدیگر مشاهده کنید (Inherits را در صفحات جستجو کنید).

ابزاره پایه برای تقریباً همه چیز QWidget (opens new window) است. So just styling QWidget with for example QWidget {background-color: black; color: white;} would mean everything has a black background color and a white foreground color.

TIP

The style.qss (opens new window) of qdarkstyle (opens new window) might also be a good reference for styles you can change.

Take a look at Style Sheet Reference (opens new window) for a reference of what styles are available.

If you want to inject styles into html preview to alter the way notes are previewed please look at notetomarkdownhtmlhook.

TIP

If you actually want to see how the dialogs look and what the names are you could download Qt Creator (opens new window) and open the *.ui files in it.

# Reloading the scripting engine

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Reloads the scripting engine
 */
void ScriptingService::reloadScriptingEngine();
1
2
3
4

# مثال

// reload the scripting engine
script.reloadScriptingEngine();
1
2

# Fetching a note by its file name

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Fetches a note by its file name
 *
 * @param fileName string the file name of the note (mandatory)
 * @param noteSubFolderId integer id of the note subfolder
 * @return NoteApi*
 */
NoteApi* ScriptingService::fetchNoteByFileName(QString fileName,
                        int noteSubFolderId);
1
2
3
4
5
6
7
8
9

# مثال

// fetch note by file name
script.fetchNoteByFileName("my note.md");
1
2

# Fetching a note by its id

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Fetches a note by its id
 *
 * @param id int the id of the note
 * @return NoteApi*
 */
NoteApi* ScriptingService::fetchNoteById(int id);
1
2
3
4
5
6
7

# مثال

// fetch note by id
script.fetchNoteById(243);
1
2

You may want to take a look at the example export-notes-as-one-html.qml (opens new window).

# Checking if a note exists by its file name

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Checks if a note file exists by its file name
 *
 * @param fileName string the file name of the note (mandatory)
 * @param ignoreNoteId integer id of a note to ignore in the check
 * @param noteSubFolderId integer id of the note subfolder
 * @return bool
 */
bool ScriptingService::noteExistsByFileName(QString fileName,
                      int ignoreNoteId,
                      int noteSubFolderId);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

# مثال

// check if note exists, but ignore the id of "note"
script.noteExistsByFileName("my note.md", note.id);
1
2

You may want to take a look at the example use-tag-names-in-filename.qml (opens new window).

# Copying text into the clipboard

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Copies text into the clipboard as plain text or html mime data
 *
 * @param text string text to put into the clipboard
 * @param asHtml bool if true the text will be set as html mime data
 */
void ScriptingService::setClipboardText(QString text, bool asHtml);
1
2
3
4
5
6
7

# مثال

// copy text to the clipboard
script.setClipboardText("text to copy");
1
2

You may want to take a look at the example selected-markdown-to-bbcode.qml (opens new window).

# Jumping to a note

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Sets the current note if the note is visible in the note list
 *
 * @param note NoteApi note to jump to
 */
void ScriptingService::setCurrentNote(NoteApi *note);
1
2
3
4
5
6

# مثال

// jump to the note
script.setCurrentNote(note);
1
2

You may want to take a look at the example journal-entry.qml (opens new window).

# Jumping to a note subfolder

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Jumps to a note subfolder
 *
 * @param noteSubFolderPath {QString} path of the subfolder, relative to the note folder
 * @param separator {QString} separator between parts of the path, default "/"
 * @return true if jump was successful
 */
bool ScriptingService::jumpToNoteSubFolder(const QString &noteSubFolderPath,
                      QString separator);
1
2
3
4
5
6
7
8
9

# مثال

// jump to the note subfolder "a sub folder"
script.jumpToNoteSubFolder("a sub folder");

// jump to the note subfolder "sub" inside of "a sub folder"
script.jumpToNoteSubFolder("a sub folder/sub");
1
2
3
4
5

TIP

You can create a new note subfolder in the current subfolder by calling mainWindow.createNewNoteSubFolder.

# Showing an information message box

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Shows an information message box
 *
 * @param text
 * @param title (optional)
 */
void ScriptingService::informationMessageBox(QString text, QString title);
1
2
3
4
5
6
7

# مثال

// show a information message box
script.informationMessageBox("The text I want to show", "Some optional title");
1
2

# Showing a question message box

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Shows a question message box
 *
 * For information about buttons see:
 * https://doc.qt.io/qt-5/qmessagebox.html#StandardButton-enum
 *
 * @param text
 * @param title (optional)
 * @param buttons buttons that should be shown (optional)
 * @param defaultButton default button that will be selected (optional)
 * @return id of pressed button
 */
int ScriptingService::questionMessageBox(
    QString text, QString title, int buttons, int defaultButton);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

# مثال

// show a question message box with an apply and a help button
// see: https://doc.qt.io/qt-5/qmessagebox.html#StandardButton-enum
var result = script.questionMessageBox(
  "The text I want to show", "Some optional title", 0x01000000|0x02000000, 0x02000000);
script.log(result);
1
2
3
4
5

For information about buttons see StandardButton (opens new window).

You may also want to take a look at the example input-dialogs.qml (opens new window).

# Showing an open file dialog

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Shows an open file dialog
 *
 * @param caption (optional)
 * @param dir (optional)
 * @param filter (optional)
 * @return QString
 */
QString ScriptingService::getOpenFileName(QString caption, QString dir,
                      QString filter);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

# مثال

// show an open file dialog
var fileName = script.getOpenFileName("Please select an image", "/home/user/images", "Images (*.png *.xpm *.jpg)");
1
2

# Showing a save file dialog

# Method call and parameters

/**
 * Shows a save file dialog
 *
 * @param caption (optional)
 * @param dir (optional)
 * @param filter (optional)
 * @return QString
 */
QString ScriptingService::getSaveFileName(QString caption, QString dir,
                      QString filter);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

# مثال

// show a save file dialog
var fileName = script.getSaveFileName("Please select HTML file to save", "output.html", "HTML (*.html)");
1
2

You may want to take a look at the example export-notes-as-one-html.qml (opens new window).

# Registering script settings variables

You need to define your settings variables as properties in your script and register them in a property named settingsVariables.

The user can then set these properties in the script settings.

# Example

// you have to define your registered variables so you can access them later
property string myString;
property bool myBoolean;
property string myText;
property int myInt;
property string myFile;
property string mySelection;

// register your settings variables so the user can set them in the script settings
// use this property if you don't need
//
// unfortunately there is no QVariantHash in Qt, we only can use
// QVariantMap (that has no arbitrary ordering) or QVariantList (which at
// least can be ordered arbitrarily)
property variant settingsVariables: [
  {
    "identifier": "myString",
    "name": "I am a line edit",
    "description": "Please enter a valid string:",
    "type": "string",
    "default": "My default value",
  },
  {
    "identifier": "myBoolean",
    "name": "I am a checkbox",
    "description": "Some description",
    "text": "Check this checkbox",
    "type": "boolean",
    "default": true,
  },
  {
    "identifier": "myText",
    "name": "I am textbox",
    "description": "Please enter your text:",
    "type": "text",
    "default": "This can be a really long text\nwith multiple lines.",
  },
  {
    "identifier": "myInt",
    "name": "I am a number selector",
    "description": "Please enter a number:",
    "type": "integer",
    "default": 42,
  },
  {
    "identifier": "myFile",
    "name": "I am a file selector",
    "description": "Please select the file:",
    "type": "file",
    "default": "pandoc",
  },
  {
    "identifier": "mySelection",
    "name": "I am an item selector",
    "description": "Please select an item:",
    "type": "selection",
    "default": "option2",
    "items": {"option1": "Text for option 1", "option2": "Text for option 2", "option3": "Text for option 3"},
  }
];
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

In addition you can override the settingsVariables with a special function registerSettingsVariables() like this:

# مثال

/**
 * Registers the settings variables again
 *
 * Use this method if you want to use code to override your variables, like setting
 * default values depended on the operating system.
 */
function registerSettingsVariables() {
  if (script.platformIsWindows()) {
    // override the myFile default value
    settingsVariables[3].default = "pandoc.exe"
  }
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

You may also want to take a look at the example variables.qml (opens new window).

# Storing and loading persistent variables

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Stores a persistent variable
 * These variables are accessible globally over all scripts
 * Please use a meaningful prefix in your key like "PersistentVariablesTest/myVar"
 *
 * @param key {QString}
 * @param value {QVariant}
 */
void ScriptingService::setPersistentVariable(const QString &key,
                        const QVariant &value);

/**
 * Loads a persistent variable
 * These variables are accessible globally over all scripts
 *
 * @param key {QString}
 * @param defaultValue {QVariant} return value if the setting doesn't exist (optional)
 * @return
 */
QVariant ScriptingService::getPersistentVariable(const QString &key,
                          const QVariant &defaultValue);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

# مثال

// store persistent variable
script.setPersistentVariable("PersistentVariablesTest/myVar", result);

// load and log persistent variable
script.log(script.getPersistentVariable("PersistentVariablesTest/myVar", "nothing here yet"));
1
2
3
4
5

Please make sure to use a meaningful prefix in your key like PersistentVariablesTest/myVar because the variables are accessible from all scripts.

You may also want to take a look at the example persistent-variables.qml (opens new window).

# Loading application settings variables

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Loads an application settings variable
 *
 * @param key {QString}
 * @param defaultValue {QVariant} return value if the setting doesn't exist (optional)
 * @return
 */
QVariant ScriptingService::getApplicationSettingsVariable(const QString &key,
                              const QVariant &defaultValue);
1
2
3
4
5
6
7
8
9

# مثال

// load and log an application settings variable
script.log(script.getApplicationSettingsVariable("gitExecutablePath"));
1
2

Keep in mind that settings actually can be empty, you have to take care about that yourself. defaultValue is only used if the setting doesn't exist at all.

# Creating a cache directory

You can cache files at the default cache location of your system.

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Returns a cache directory for a script
 *
 * @param {QString} subDir the subfolder to create and use
 * @return {QString} the cache dir path
 */
QString ScriptingService::cacheDir(const QString &subDir) const;
1
2
3
4
5
6
7

# مثال

// create the cache directory for my-script-id
var cacheDirForScript = script.cacheDir("my-script-id");
1
2

# Clearing a cache directory

You can clear the cache files of your script by passing its name to clearCacheDir().

# Method call and parameters

/**
 * Clears the cache directory for a script
 *
 * @param {QString} subDir the subfolder to clear
 * @return {bool} true on success
 */
bool ScriptingService::clearCacheDir(const QString &subDir) const;
1
2
3
4
5
6
7

# Example

// clear cache directory of my-script-id 
script.clearCacheDir("my-script-id");
1
2

# Reading the path to the directory of your script

If you need to get the path to the directory where your script is placed to for example load other files you have to register a property string scriptDirPath;. This property will be set with the path to the script's directory.

# مثال

import QtQml 2.0
import QOwnNotesTypes 1.0

Script {
  // the path to the script's directory will be set here
  property string scriptDirPath;

  function init() {
    script.log(scriptDirPath);
  }
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

# Converting path separators to native ones

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Returns path with the '/' separators converted to separators that are
 * appropriate for the underlying operating system.
 *
 * On Windows, toNativeDirSeparators("c:/winnt/system32") returns
 * "c:\winnt\system32".
 *
 * @param path
 * @return
 */
QString ScriptingService::toNativeDirSeparators(QString path);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

# مثال

// will return "c:\winnt\system32" on Windows
script.log(script.toNativeDirSeparators("c:/winnt/system32"));
1
2

# Converting path separators from native ones

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Returns path using '/' as file separator.
 * On Windows, for instance, fromNativeDirSeparators("c:\\winnt\\system32")
 * returns "c:/winnt/system32".
 *
 * @param path
 * @return
 */
QString ScriptingService::fromNativeDirSeparators(QString path);
1
2
3
4
5
6
7
8
9

# مثال

// will return "c:/winnt/system32" on Windows
script.log(script.fromNativeDirSeparators("c:\\winnt\\system32"));
1
2

# Getting the native directory separator

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Returns the native directory separator "/" or "\" on Windows
 *
 * @return
 */
QString ScriptingService::dirSeparator();
1
2
3
4
5
6

# مثال

// will return "\" on Windows
script.log(script.dirSeparator());
1
2

# Getting a list of the paths of all selected notes

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Returns a list of the paths of all selected notes
 *
 * @return {QStringList} list of selected note paths
 */
QStringList ScriptingService::selectedNotesPaths();
1
2
3
4
5
6

# مثال

// returns a list of the paths of all selected notes
script.log(script.selectedNotesPaths());
1
2

You may want to take a look at the example external-note-diff.qml (opens new window).

# Getting a list of the ids of all selected notes

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Returns a list of the ids of all selected notes
 *
 * @return {QList<int>} list of selected note ids
 */
QList<int> ScriptingService::selectedNotesIds();
1
2
3
4
5
6

# مثال

// returns a list of the ids of all selected notes
script.log(script.selectedNotesIds());
1
2

You may want to take a look at the example export-notes-as-one-html.qml (opens new window).

# Triggering a menu action

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Triggers a menu action
 *
 * @param objectName {QString} object name of the action to trigger
 * @param checked {QString} only trigger the action if checked-state is
 *             different than this parameter (optional, can be 0 or 1)
 */
void ScriptingService::triggerMenuAction(QString objectName, QString checked);
1
2
3
4
5
6
7
8

# مثال

// toggle the read-only mode
script.triggerMenuAction("actionAllow_note_editing");

// disable the read-only mode
script.triggerMenuAction("actionAllow_note_editing", 1);
1
2
3
4
5

You may want to take a look at the example disable-readonly-mode.qml (opens new window).

TIP

You can get the object names of the menu action from mainwindow.ui (opens new window). Just search for the English menu title. Note that these texts can change over time.

# Opening an input dialog with a select box

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Opens an input dialog with a select box
 *
 * @param title {QString} title of the dialog
 * @param label {QString} label text of the dialog
 * @param items {QStringList} list of items to select
 * @param current {int} index of the item that should be selected (default: 0)
 * @param editable {bool} if true the text in the dialog can be edited (default: false)
 * @return {QString} text of the selected item
 */
QString ScriptingService::inputDialogGetItem(
    const QString &title, const QString &label, const QStringList &items,
    int current, bool editable);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

# مثال

var result = script.inputDialogGetItem(
  "combo box", "Please select an item", ["Item 1", "Item 2", "Item 3"]);
script.log(result);
1
2
3

You may want to take a look at the example input-dialogs.qml (opens new window).

# Opening an input dialog with a line edit

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Opens an input dialog with a line edit
 *
 * @param title {QString} title of the dialog
 * @param label {QString} label text of the dialog
 * @param text {QString} text in the dialog (optional)
 * @return
 */
QString ScriptingService::inputDialogGetText(
    const QString &title, const QString &label, const QString &text);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

# مثال

var result = script.inputDialogGetText(
  "line edit", "Please enter a name", "current text");
script.log(result);
1
2
3

# Checking if a file exists

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Check if a file exists
 * @param filePath
 * @return
 */
bool ScriptingService::fileExists(QString &filePath);
1
2
3
4
5
6

# مثال

var result = script.fileExists(filePath);
script.log(result);
1
2

# Reading text from a file

# فراخوانی شگرد و پارامترها

/**
 * Read text from a file
 *
 * @param filePath {QString} path of the file to load
 * @param codec {QString} file encoding (default: UTF-8)
 * @return the file data or null if the file does not exist
 */
QString ScriptingService::readFromFile(const QString &filePath, const QString &codec)
1
2
3
4
5
6
7
8

# مثال

if(script.fileExists(filePath)){
  var data = script.readFromFile(filePath);
  script.log(data);
}
1
2
3
4

# Writing text to a file

# Method call and parameters

/**
 * Writes a text to a file
 *
 * @param filePath {QString}
 * @param data {QString}
 * @param createParentDirs {bool} optional (default: false)
 * @return
 */
bool ScriptingService::writeToFile(const QString &filePath, const QString &data, bool createParentDirs);
1
2
3
4
5
6
7
8
9

# Example

var result = script.writeToFile(filePath, html);
script.log(result);
1
2

You may want to take a look at the example export-notes-as-one-html.qml (opens new window).

# Working with websockets

You can remote control QOwnNotes by using WebSocketServer.

Please take a look at the example websocket-server.qml (opens new window). You can test the socket server by connecting to it on Websocket test (opens new window).

You can also listen to sockets with WebSocket. Please take look at the example websocket-client.qml (opens new window).

Keep in mind that you need to have Qt's QML websocket library installed to use this. For example under Ubuntu Linux you can install qml-module-qtwebsockets.