# برنامه نکست کلود QOwnNotesAPI

qownnotesapi

QOwnNotesAPI (opens new window) می تواند دسترسی به یادداشت های حذف شده و نسخه های یادداشت را برای شما فراهم کند.

TIP

شما قادر به فعال سازی QOwnNotesAPI مستقیماً در نکست کلود یا اون کلود خود هستید. برای مثال، می توانید qownnotes را در صفحه برنامه های سرورتان در https://<your-cloud-domain>/settings/apps جستجو کنید.

به اشتراک گذاری یادداشت از طریق API فراهم شده توسط نکست کلود یا اون کلود صورت می پذیرد. وظایف مستقیماً از طریق CalDAV در دسترس هستند.

TIP

از مشتری همگام سازی نکست کلود یا اون کلود برای همگام سازی یادداشت هایتان استفاده کنید، چراکه یادداشت های شما پرونده های ساده مارک داون هستند. لازم نیست چرخ را دو بار اختراع کرد. البته کسانی هم هستند که از خدمات مختلفی (مانند Dropbox، Syncthing یا Resilio Sync) برای همگام سازی پرونده های یادداشت خود استفاده می کنند.

# QOwnNotesAPI چه کار می کند

  • دسترسی به یادداشت های حذف شده شما
  • دسترسی به نسخه های یادداشت شما

# QOwnNotesAPI چه کار نمی کند

  • همگام سازی یادداشت های شما (لطفاً از مشتری همگام سازی اون کلود یا نکست کلود خود استفاده کنید)
  • اشتراک گذاری یادداشت ها (که مستقیماً از طریق API اون کلود یا نکست کلود انجام می شود)
  • دسترسی به تصاویر از Nextcloud Text (opens new window) (که مستقیماً از طریق API نکست کلود انجام می شود)