# جستجوی یادداشت ها

روش های مختلفی برای جستجوی یادداشت ها وجود دارد:

  • note book با کلمه note یا book در میان یادداشت ها و در نام پرونده یا متن یادداشت مورد جستجو قرار می گیرد
  • "note book" دقیقاً به شکل note book در میان یادداشت ها و در نام پرونده یا متن یادداشت مورد جستجو قرار می گیرد
  • n:book یا name:book با کلمه book در میان یادداشت ها و درست در نام یادداشت یا نام پرونده جستجو می شود

جستجو