# وارد کردن یادداشت ها

# اورنوت

کادر گفتگوی ورود اورنوت در دسترس قرار دارد تا بتوانید به فهرست یادداشت / ورود دست پیدا کنید.

# تام بوی

با استفاده از اسکریپتی به نام ترومبون (opens new window) می توانید یادداشت های تام بوی خود را وارد کنید.

کار اسکریپ نویسی خود را می توانید با نصب python2 انجام دهید. آن یادداشت های تام بوی شما را به یک پرونده .enex اورنوت تبدیل کرده که به دنبال آن شما قادر به ورود به QOwnNotes خواهید بود.

برای هر کسی که قصد انجام این کار را دارد، نخست مطمئن شوید که Python2 را نصب کرده اید. همچنین می توانید python-is-python2 را نصب کنید (بعداً می توانید آن را حذف کنید):

 python2 python-is-python2 ،sudo apt را نصب می کند 
1

پرونده ترومبون را از گیت هاب بارگیری، استخراج و به آن پوشه پرش دهید:

cd ~/Downloads/trombone-master

sudo make
sudo make install
1
2
3
4

سپس به پوشه ای که یادداشت های تام بوی شما در آن قرار دارد cd کنید:

 cd ~/.local/share/tomboy/
1

سپس این را اجرا کنید:

find ./ -type f -name '*.note' -print0 | xargs -0 trombone > EXPORT.enex
1

درصورتی که خطاهای یونیکد در مورد یادداشت های معین دریافت می کنید، فقط هر یادداشت را حذف کنید و تا زمانی که آن پیامی مبنی بر ذخیره گذاری... را صادر کند، تبدیل را دوباره اجرا کنید. پرونده ای به نام EXPORT.enex در اختیار خواهید داشت که در این صورت می تواند به QOwnNotes وارد شود.

طی ورود به QOwnNotes، می توانید علامت همه مشخصه ها احتمالاً بجز تاریخ ایجاد و تغییر را برای ورود بردارید، زیرا تام بوی فاقد آن ویژگی هاست.