# Argumenty interfejsu wiersza poleceń

Możesz użyć tych parametrów w interfejsie wiersza poleceń (CLI), aby kontrolować zachowanie aplikacji:

Parametr Opis
--help Wyświetla ekran pomocy
--version Wyświetla numer wersji aplikacji
--portable Uruchamia aplikację w trybie przenośnym
--clear-settings Czyści ustawienia i uruchamia aplikację
--dump-settings Wyświetla zrzut ustawień i innych informacji o programie i środowisku w formacie GitHub Markdown, a następnie zamyka program.
--session <name> Uruchamia aplikację w innym kontekście – dotyczy ustawień i plików wewnętrznych.
--allow-multiple-instances Pozwala na uruchomienie kilku instancji QOwnNotes, nawet jeśli jest to niedozwolone w ustawieniach.
--action <name> Uruchamia akcję menu po uruchomieniu aplikacji (patrz poniżej)
--completion <shell> Generate shell completion code. Supports fish, bash.

TIP

Jeśli napotkasz problemy z instalacją QOwnNotes, możesz uruchomić aplikację ze świeżymi ustawieniami bez utraty bieżących ustawień, używając parametru --session.

QOwnNotes --session test
1

Możesz uruchomić aplikację poprzez wiersz poleceń na różnych systemach operacyjnych:

System operacyjny Komenda
Linux QOwnNotes (lub qownnotes jeśli zainstalowany jako snap)
macOS /Applications/QOwnNotes.app/Contents/MacOS/QOwnNotes
Windows QOwnNotes.exe

TIP

To directly copy the settings dump to the clipboard to post in a GitHub issue (opens new window) you can use xclip or xsel on Linux, pbcopy on macOS and clip on Windows:

# Copy the settings dump to the clipboard with xclip on Linux
QOwnNotes --dump-settings | xclip -selection clipboard

# Copy the settings dump to the clipboard with xsel on Linux
QOwnNotes --dump-settings | xsel --clipboard

# Copy the settings dump to the clipboard with pbcopy on macOS
QOwnNotes --dump-settings | pbcopy

# Copy the settings dump to the clipboard with clip on Windows
QOwnNotes --dump-settings | clip
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

# Wyzwalaj akcje menu po uruchomieniu

Za pomocą parametru --action <name> możesz wywołać akcje menu po uruchomieniu aplikacji.

Na przykład, aby otworzyć okno dialogowe listy rzeczy do zrobienia po uruchomieniu, użyj:

QOwnNotes --action actionShow_Todo_List
1

::: Wskazówka You can get the object names of the menu action from mainwindow.ui (opens new window). Po prostu wyszukaj tytuł menu w języku angielskim. Pamiętaj, że te teksty mogą się zmieniać w czasie. :::

Aby uruchomić działania skryptowe użyj customAction_, po którym następuje identyfikator akcji niestandardowej. Identyfikator akcji niestandardowej jest pierwszym parametrem wywołania script.registerCustomAction w skrypcie.

Na przykład, aby uruchomić niestandardową akcję myAction, uruchom QOwnNotes w ten sposób:

QOwnNotes --action customAction_myAction
1

TIP

Jeśli uruchomisz QOwnNotes po raz drugi z parametrem akcji i zezwolisz tylko na jedną instancję aplikacji, akcja menu zostanie wyzwolona w pierwszej instancji.