# Zainstaluj w Fedorze Linux

Istnieją repozytoria QOwnNotes dla Fedory 28 i nowszych.

# W systemach z wtyczką dnf menedżera konfiguracji

Uruchom następujące polecenia powłoki jako root, aby dodać repozytorium.

dnf config-manager --add-repo http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Fedora_\$releasever/

dnf makecache
dnf install qownnotes
1
2
3
4

TIP

Uruchom następujące polecenia powłoki jako root, aby dodać repozytorium.

Jeśli masz problemy, zaimportuj klucz samodzielnie za pomocą:

rpm --import http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Fedora_36/repodata/repomd.xml.key
1

# Starsza metoda instalacji

Użyj tej metody, jeśli twoja wersja Fedory nie obsługuje wtyczki dnf config-manager, uruchom te polecenia jako root.

Uruchom następujące polecenia powłoki jako root, aby zaufać repozytorium.

rpm --import http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Fedora_36/repodata/repomd.xml.key
1

Uruchom następujące polecenia powłoki jako root, aby dodać repozytorium i zainstalować QOwnNotes stamtąd.

cat > /etc/yum.repos.d/QOwnNotes.repo << EOL
[qownnotes]
name=OBS repo for QOwnNotes (Fedora \$releasever - \$basearch)
type=rpm-md
baseurl=http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Fedora_\$releasever/
gpgcheck=1
gpgkey=http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Fedora_\$releasever/repodata/repomd.xml.key
enabled=1
EOL

dnf clean expire-cache
dnf install qownnotes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bezpośrednie pobieranie (opens new window) (ten przykładowy link dotyczy Fedory 36)