# نصب در لینوکس فدورا

مخزن های QOwnNotes برای فدورا 28 و بالاتر موجود هستند.

# در سیستم‌های دارای پلاگین config-manager dnf

فرمان های پوسته زیر را به صورت ریشه برای افزودن مخزن اجرا کنید.

dnf config-manager --add-repo http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Fedora_\$releasever/

dnf makecache
dnf install qownnotes
1
2
3
4

TIP

شما احتمالاً باید کلید مخزن را قبل از اینکه قادر به بارگیری از آن باشید، بپذیرید.

در صورت مواجه شدن با مشکل، کلید را با این کد وارد کنید:

rpm --import http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Fedora_40/repodata/repomd.xml.key
1

Please note that the portion "Fedora_40" in the above code should reflect the version of Fedora you are using (i.e. "Fedora_39", "Fedora_38" etc.)

# روش نصب پیشینه

در صورتی که نسخه فدورای شما از پلاگین config-manager dnf پشتیبانی نمی کند، از این روش استفاده کرده و این دستورات را به صورت ریشه اجرا کنید.

فرمان های پوسته ای زیر را به صورت ریشه برای اطمینان از مخزن اجرا کنید.

rpm --import http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Fedora_40/repodata/repomd.xml.key
1

Again: note that the portion "Fedora_40" in the above code should reflect the version of Fedora you are using (i.e. "Fedora_39", "Fedora_38" etc.)

Then run the following shell commands as root to add the repository and install QOwnNotes from there.

cat > /etc/yum.repos.d/QOwnNotes.repo << EOL
[qownnotes]
name=OBS repo for QOwnNotes (Fedora \$releasever - \$basearch)
type=rpm-md
baseurl=http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Fedora_\$releasever/
gpgcheck=1
gpgkey=http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Fedora_\$releasever/repodata/repomd.xml.key
enabled=1
EOL

dnf clean expire-cache
dnf install qownnotes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Direct Download (opens new window) (this example link is for Fedora 40)