# نصب در لینوکس دبیان

# دبیان 11.0

فرمان های پوسته زیر را برای اطمینان از مخزن اجرا کنید:

SIGNED_BY='/etc/apt/keyrings/qownnotes.gpg'
sudo mkdir -p "$(dirname "${SIGNED_BY}")"
curl --silent --show-error --location http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Debian_11/Release.key | gpg --dearmor | sudo tee "${SIGNED_BY}" > /dev/null
sudo chmod u=rw,go=r "${SIGNED_BY}"
1
2
3
4

فرمان های پوسته زیر را برای افزودن مخزن اجرا کرده و QOwnNotes را از آنجا نصب کنید.

SIGNED_BY='/etc/apt/keyrings/qownnotes.gpg'
ARCHITECTURE="$(dpkg --print-architecture)"
echo "deb [arch=${ARCHITECTURE} signed-by=${SIGNED_BY}] http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Debian_11/ /" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/qownnotes.list > /dev/null
sudo apt update
sudo apt install qownnotes
1
2
3
4
5

TIP

در صورتی که از این مخزن برای سایر نسخه های لینوکس دبیان استفاده می کنید، لطفاً مطمئن شوید که حداقل نسخه 5.11 از Qt را نصب کرده اید.

بارگیری مستقیم (opens new window)

# دبیان 10.0

فرمان های پوسته زیر را برای اطمینان از مخزن اجرا کنید.

wget http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Debian_10/Release.key -O - | sudo apt-key add -
1

فرمان های پوسته زیر را برای افزودن مخزن اجرا کرده و QOwnNotes را از آنجا نصب کنید.

sudo bash -c "echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Debian_10/ /' >> /etc/apt/sources.list.d/qownnotes.list"
sudo apt-get update
sudo apt-get install qownnotes
1
2
3

TIP

در صورتی که از این مخزن برای سایر نسخه های لینوکس دبیان استفاده می کنید، لطفاً مطمئن شوید که حداقل نسخه 5.8 از Qt را نصب کرده اید.

بارگیری مستقیم (opens new window)

# دبیان 9.0

فرمان های پوسته زیر را برای اطمینان از مخزن اجرا کنید.

wget http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Debian_9.0/Release.key -O - | sudo apt-key add -
1

فرمان های پوسته زیر را برای افزودن مخزن اجرا کرده و QOwnNotes را از آنجا نصب کنید.

sudo bash -c "echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Debian_9.0/ /' >> /etc/apt/sources.list.d/qownnotes.list"
sudo apt-get update
sudo apt-get install qownnotes
1
2
3

TIP

در صورتی که از این مخزن برای سایر نسخه های لینوکس دبیان استفاده می کنید، لطفاً مطمئن شوید که حداقل نسخه 5.5 از Qt را نصب کرده اید.

بارگیری مستقیم (opens new window)