# نصب در لینوکس اوپن سوزه

# اوپن سوزه 13.2

فرمان های پوسته زیر را به صورت ریشه برای اطمینان از مخزن اجرا کنید.

su -
rpm --import http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/openSUSE_13.2/repodata/repomd.xml.key
1
2

فرمان های پوسته زیر را برای افزودن مخزن به صورت ریشه اجرا کرده و QOwnNotes را از آنجا نصب کنید.

zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/openSUSE_13.2/home:pbek:QOwnNotes.repo
zypper refresh
zypper install qownnotes
1
2
3

بارگیری مستقیم (opens new window)

# اوپن سوزه لیپ 15.3

فرمان های پوسته زیر را به صورت ریشه برای اطمینان از مخزن اجرا کنید.

su -
rpm --import http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/openSUSE_Leap_15.3/repodata/repomd.xml.key
1
2

فرمان های پوسته زیر را برای افزودن مخزن به صورت ریشه اجرا کرده و QOwnNotes را از آنجا نصب کنید.

zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/openSUSE_Leap_15.3/home:pbek:QOwnNotes.repo
zypper refresh
zypper install qownnotes
1
2
3

بارگیری مستقیم (opens new window)

# اوپن سوزه لیپ 15.2

فرمان های پوسته زیر را به صورت ریشه برای اطمینان از مخزن اجرا کنید.

su -
rpm --import http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/openSUSE_Leap_15.2/repodata/repomd.xml.key
1
2

فرمان های پوسته زیر را برای افزودن مخزن به صورت ریشه اجرا کرده و QOwnNotes را از آنجا نصب کنید.

zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/openSUSE_Leap_15.2/home:pbek:QOwnNotes.repo
zypper refresh
zypper install qownnotes
1
2
3

بارگیری مستقیم (opens new window)

# اوپن سوزه لیپ 15.1

فرمان های پوسته زیر را به صورت ریشه برای اطمینان از مخزن اجرا کنید.

su -
rpm --import http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/openSUSE_Leap_15.1/repodata/repomd.xml.key
1
2

فرمان های پوسته زیر را برای افزودن مخزن به صورت ریشه اجرا کرده و QOwnNotes را از آنجا نصب کنید.

zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/openSUSE_Leap_15.1/home:pbek:QOwnNotes.repo
zypper refresh
zypper install qownnotes
1
2
3

بارگیری مستقیم (opens new window)

# اوپن سوزه لیپ 15.0

فرمان های پوسته زیر را به صورت ریشه برای اطمینان از مخزن اجرا کنید.

su -
rpm --import http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/openSUSE_Leap_15.0/repodata/repomd.xml.key
1
2

فرمان های پوسته زیر را برای افزودن مخزن به صورت ریشه اجرا کرده و QOwnNotes را از آنجا نصب کنید.

zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/openSUSE_Leap_15.0/home:pbek:QOwnNotes.repo
zypper refresh
zypper install qownnotes
1
2
3

بارگیری مستقیم (opens new window)

# اوپن سوزه لیپ 42.3

فرمان های پوسته زیر را به صورت ریشه برای اطمینان از مخزن اجرا کنید.

su -
rpm --import http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/openSUSE_Leap_42.3/repodata/repomd.xml.key
1
2

فرمان های پوسته زیر را برای افزودن مخزن به صورت ریشه اجرا کرده و QOwnNotes را از آنجا نصب کنید.

zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/openSUSE_Leap_42.3/home:pbek:QOwnNotes.repo
zypper refresh
zypper install qownnotes
1
2
3

بارگیری مستقیم (opens new window)

# اوپن سوزه لیپ 42.2

فرمان های پوسته زیر را به صورت ریشه برای اطمینان از مخزن اجرا کنید.

su -
rpm --import http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/openSUSE_Leap_42.2/repodata/repomd.xml.key
1
2

فرمان های پوسته زیر را برای افزودن مخزن به صورت ریشه اجرا کرده و QOwnNotes را از آنجا نصب کنید.

zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/openSUSE_Leap_42.2/home:pbek:QOwnNotes.repo
zypper refresh
zypper install qownnotes
1
2
3

بارگیری مستقیم (opens new window)

# اوپن سوزه لیپ 42.1

فرمان های پوسته زیر را به صورت ریشه برای اطمینان از مخزن اجرا کنید.

su -
rpm --import http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/openSUSE_Leap_42.1/repodata/repomd.xml.key
1
2

فرمان های پوسته زیر را برای افزودن مخزن به صورت ریشه اجرا کرده و QOwnNotes را از آنجا نصب کنید.

zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/openSUSE_Leap_42.1/home:pbek:QOwnNotes.repo
zypper refresh
zypper install qownnotes
1
2
3

بارگیری مستقیم (opens new window)

# اوپن سوزه تامبل وید

فرمان های پوسته زیر را به صورت ریشه برای اطمینان از مخزن اجرا کنید.

su -
rpm --import http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/openSUSE_Tumbleweed/repodata/repomd.xml.key
1
2

فرمان های پوسته زیر را برای افزودن مخزن به صورت ریشه اجرا کرده و QOwnNotes را از آنجا نصب کنید.

zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/openSUSE_Tumbleweed/home:pbek:QOwnNotes.repo
zypper refresh
zypper install qownnotes
1
2
3

بارگیری مستقیم (opens new window)

# SLE 12 SP3 Backports

فرمان های پوسته زیر را به صورت ریشه برای اطمینان از مخزن اجرا کنید.

su -
rpm --import http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/SLE_12_SP3_Backports/repodata/repomd.xml.key
1
2

فرمان های پوسته زیر را برای افزودن مخزن به صورت ریشه اجرا کرده و QOwnNotes را از آنجا نصب کنید.

zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/SLE_12_SP3_Backports/home:pbek:QOwnNotes.repo
zypper refresh
zypper install qownnotes
1
2
3

بارگیری مستقیم (opens new window)

# SLE 15

فرمان های پوسته زیر را به صورت ریشه برای اطمینان از مخزن اجرا کنید.

su -
rpm --import http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/SLE_15/repodata/repomd.xml.key
1
2

فرمان های پوسته زیر را برای افزودن مخزن به صورت ریشه اجرا کرده و QOwnNotes را از آنجا نصب کنید.

zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/SLE_15/home:pbek:QOwnNotes.repo
zypper refresh
zypper install qownnotes
1
2
3

بارگیری مستقیم (opens new window)