# نصب در لینوکس اوپن سوزه

# در هر نسخه اپن سوزه

شما می توانید QOwnNotes را با استفاده از ابزار OBS Package Installer (opens new window) نصب کنید.

فرمان پوسته ای زیر را به صورت ریشه برای نصب opiاجرا کنید:

zypper install opi
1

سپس QOwnNotes را با این دستور نصب کنید:

opi qownnotes
1

WARNING

این ابزار کل سرویس OBS را جستجو خواهد کرد؛ بنابراین در صورت جویا شدن از انتخاب qownnotes و نه qownnotes-lang اطمینان حاصل نمایید.

همچنین بررسی کنید که مخزن انتخاب شده، home:pbek:QOwnNotes اصلی باشد نه یک مورد شخص ثالث.

TIP

شما باید این گزینه را انتخاب کنید تا مخزن را پس از نصب برای دریافت به روز رسانی ها حفظ کنید.

# openSUSE Leap 15.6

فرمان های پوسته ای زیر را برای افزودن مخزن به صورت ریشه اجرا کرده و QOwnNotes را از آنجا نصب کنید.

zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/15.6/home:pbek:QOwnNotes.repo
zypper refresh
zypper install qownnotes
1
2
3

# openSUSE Leap 15.5

Run the following shell commands as root to add the repository and install QOwnNotes from there.

zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/15.5/home:pbek:QOwnNotes.repo
zypper refresh
zypper install qownnotes
1
2
3

# openSUSE Leap 15.4

Run the following shell commands as root to add the repository and install QOwnNotes from there.

zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/15.4/home:pbek:QOwnNotes.repo
zypper refresh
zypper install qownnotes
1
2
3

Direct Download (opens new window)

# openSUSE Leap 15.3

Run the following shell commands as root to add the repository and install QOwnNotes from there.

zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/openSUSE_Leap_15.3/home:pbek:QOwnNotes.repo
zypper refresh
zypper install qownnotes
1
2
3

Direct Download (opens new window)

# openSUSE Leap 15.2

Run the following shell commands as root to add the repository and install QOwnNotes from there.

zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/openSUSE_Leap_15.2/home:pbek:QOwnNotes.repo
zypper refresh
zypper install qownnotes
1
2
3

Direct Download (opens new window)

# openSUSE Tumbleweed

Run the following shell commands as root to add the repository and install QOwnNotes from there.

zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/openSUSE_Tumbleweed/home:pbek:QOwnNotes.repo
zypper refresh
zypper install qownnotes
1
2
3

Direct Download (opens new window)

# SLE 12 SP3 Backports

Run the following shell commands as root to add the repository and install QOwnNotes from there.

zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/SLE_12_SP3_Backports/home:pbek:QOwnNotes.repo
zypper refresh
zypper install qownnotes
1
2
3

Direct Download (opens new window)

# SLE 15

Run the following shell commands as root to add the repository and install QOwnNotes from there.

zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/SLE_15/home:pbek:QOwnNotes.repo
zypper refresh
zypper install qownnotes
1
2
3

Direct Download (opens new window)