# نصب به صورت فلت پک

یک فلت پک نگهداری شده جمعی org.qownnotes.QOwnNotes در فلت هاب (opens new window) موجود می باشد.

می توانید آن را با تایپ عبارت زیر نصب کنید:

flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
flatpak install flathub org.qownnotes.QOwnNotes
1
2

Afterward you should be able to run QOwnNotes with the command flatpak run org.qownnotes.QOwnNotes.

Info

Please open issues with the Flatpak package on QOwnNotes Flatpak Issues (opens new window).