# ساخت QOwnNotes

# ساخت از گیت هاب

شما هم می توانید خودتان QOwnNotes را از کد منبع بسازید.

کد را مستقیماً از مخزن گیت وارسی کنید:

git clone https://github.com/pbek/QOwnNotes.git -b master
cd QOwnNotes
git submodule update --init
1
2
3

سپس Qt ساز (opens new window) را بارگیری کرده، پرونده پروژه src/QOwnNotes.pro را باز نموده و بر روی ساخت / ساخت پروژه QOwnNotes کلیک کنید.

یا می توانید آن را مستقیماً در ترمینال خود بسازید:

cd src
qmake
make
1
2
3

لطفاً در سهیم کردن کد منبع با این پروژه، ارائه پیشنهادات یا گزارش مشکلات در صفحه مسائل QOwnNotes (opens new window) دریغ نفرمایید.

QOwnNotes را در گیت هاب (opens new window) ملاحظه کنید.

TIP

در صورت تمایل برای سهیم کردن کد منبع با پروژه، لطفاً درخواست پول خود را به بخش توسعه ارائه دهید.

# بایگانی منبع

بایگانی های منبع QOwnNotes را در بایگانی منبع QOwnNotes (opens new window) خواهید یافت.

بایگانی های منبع به شکلی شبیه به این در دسترس هستند:

https://download.tuxfamily.org/qownnotes/src/qownnotes-20.10.1.tar.xz