# نصب در لینوکس اوبونتو، المنتری او اس و لینوکس مینت

# لینوکس اوبونتو 18.04 یا جدیدتر، المنتری او اس، لینوکس مینت 18 یا جدیدتر

QOwnNotes را در لینوکس اوبونتو (حداقل 18.04) با استفاده از مخزن PPA نصب کنید.

لازم به ذکر است در صورت تمایل به استفاده از QOwnNotes در رزبری پای، بسته هایی نیز برای ARM در مخزن در نظر گرفته شده اند.

ترمینال را باز کرده و خطوط زیر را برای افزودن مخزن و نصب QOwnNotes وارد نمایید.

sudo add-apt-repository ppa:pbek/qownnotes
sudo apt-get update
sudo apt-get install qownnotes
1
2
3

بارگیری مستقیم (opens new window)

# QOwnNotes Qt6 Preview

If you already want to try the Qt6 packages and are on Ubuntu 22.04 or newer you can use this repository:

# Remove Qt5 PPA in case you had it installed
sudo add-apt-repository --remove ppa:pbek/qownnotes

# Add Qt6 PPA
sudo add-apt-repository ppa:pbek/qownnotes-qt6

# Install QOwnNotes
sudo apt-get update
sudo apt-get install qownnotes
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Direct Download (opens new window)

If you find any issues please report them on QOwnNotes Issues on GitHub (opens new window)!

# Older Ubuntu Linux distributions and derivatives

Best try to use the AppImage from QOwnNotes Releases on GitHub (opens new window).

Then you can change the execute-permissions on the file:

chmod a+x QOwnNotes-*.AppImage
1

Afterward you should be able to execute the AppImage to run QOwnNotes.

# OBS Repository

You may also be able to use the QOwnNotes on Ubuntu versions that aren't any more updated on Ubuntu Launchpad then you can use the repositories from the Open Build Service (opens new window).

Below are example calls for the xUbuntu 16.10 repository.

Run the following shell command to trust the repository.

wget http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/xUbuntu_16.10/Release.key -O - | sudo apt-key add -
1

Run the following shell commands to add the repository and install QOwnNotes from there.

sudo su -
sh -c "echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/xUbuntu_16.10/ /' >> /etc/apt/sources.list.d/qownnotes.list"
apt-get update
apt-get install qownnotes
1
2
3
4

Direct Download (opens new window)