# نصب در سولوس

بسته qownnotes که توسط پروژه سولوس (opens new window) نگهداری می شود، موجود است.

می توانید آن را با تایپ عبارت زیر نصب کنید:

sudo eopkg install qownnotes
1