# نصب در فانتو لینوکس

فانتو لینوکس حاوی یک بسته QOwnNotes در desktop-kit (opens new window)است که به صورت خودکار ایجاد شده و قابل نصب در مسیر زیر می باشد:

sudo emerge -av qownnotes
1