# نصب در جنتو لینوکس

مخزن QOwnNotes را با فرمان زیر اضافه کنید ( eselect-repository (opens new window) را ملاحظه کنید).

sudo eselect repository enable qownnotes-overlay
1

سپس طبق معمول می توانید QOwnNotes را نصب کنید.

sudo emerge --sync qownnotes-overlay && sudo emerge -av qownnotes
1

QOwnNotes با گیت هاب همپوشانی می کند (opens new window)