# نصب در لینوکس KaOS

یک بسته نگهداری شده جمعی برای qownnotes در مخزن بسته های انجمن KaOS (opens new window) موجود است.

می توانید آن را با تایپ عبارت زیر نصب کنید:

kcp -i qownnotes
1