# نصب در ووید لینوکس

یک بسته ساخت جمعی برای ووید لینوکس در qownnotes srcpkg (opens new window) در دسترس قرار دارد که به روش زیر قابل نصب می باشد:

# Synchronize remote repository index files and install QOwnNotes
xbps-install -S qownnotes
1
2