# نصب در آرچ لینوکس

# پک من

خطوط زیر را به /etc/pacman.conf خود با sudo nano /etc/pacman.conf اضافه کنید:

[home_pbek_QOwnNotes_Arch_Extra]
SigLevel = Optional TrustAll
Server = http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Arch_Extra/$arch
1
2
3

فرمان های پوسته زیر را برای اطمینان از مخزن اجرا کنید:

wget http://download.opensuse.org/repositories/home:/pbek:/QOwnNotes/Arch_Extra/x86_64/home_pbek_QOwnNotes_Arch_Extra.key -O - | sudo pacman-key --add -
sudo pacman-key --lsign-key F2205FB121DF142B31450865A3BA514562A835DB
1
2

اگر فرمان sudo pacman-key --lsign-key F2205FB121DF142B31450865A3BA514562A835DB با پیامی مثل: خطا: FFC43FC94539B8B0 به صورت محلی قابل پاراف شدن نیست. خطا داد، نخست می توانید از keyid حقیقی کلید بارگیری شده یعنی با فرمان (و خروجی) آگاه شوید:

gpg /path/to/downloaded/home_pbek_QOwnNotes_Arch_Extra.key
gpg: اخطار: فرمانی فراهم نشد.  در تلاش برای حدس زدن منظور شما ...
pub   rsa2048 2019-07-31 [SC] [expires: 2021-10-10]
      F2205FB121DF142B31450865A3BA514562A835DB
uid           home:pbek OBS Project <home:[email protected]>
1
2
3
4
5

هم اکنون می توانید پایگاه داده بسته خود را همگان سازی کرده و آن بسته را با پک من نصب کنید:

sudo pacman -Syy qownnotes
1

بارگیری مستقیم (opens new window)

TIP

البته همچنین می توانید با سایر توزیع های مبتنی بر آرچ لینوکس نظیر مانجارو از این مخزن استفاده نمایید.

# مخزن کاربر آرچ (AUR)

از سوی دیگر، یک بسته رسمی نیز برای QOwnNotes در AUR با نام qownnotes وجود دارد.

شما آن را در اینجا خواهید یافت: QOwnNotes در AUR (opens new window)

پایگاه داده بسته خود را همگان سازی کرده و آن بسته را با yay نصب کنید:

yay -S qownnotes
1

TIP

در صورت تمایل به سرعت بخشیدن به تخمین زمان شاید بخواهید CCACHE و AUR (opens new window) را مطالعه نمایید.