# نصب به صورت AppImage

شما می توانید آخرین نسخه AppImage را از صفحه انتشار های QOwnNotes (opens new window) بارگیری کنید. آن باید در صفحه مورد نظر به شکلی نظیر QOwnNotes-x86_64.AppImage نامگذاری شود.

TIP

در صورتی که jq (opens new window) را نصب کرده اید، آخرین نسخه AppImage را نیز می توانید از این طریق دانلود کنید:

# query the latest Linux release from the QOwnNotes API, parse the JSON for the URL and download it
curl -L https://api.qownnotes.org/latest_releases/linux | jq .url | xargs curl -Lo QOwnNotes-x86_64.AppImage
1
2

سپس می توانید مجوزهای اجرا را در پرونده تغییر دهید:

chmod a+x QOwnNotes-*.AppImage
1

Afterward you should be able to execute the AppImage to run QOwnNotes.

WARNING

در صورت تمایل به استفاده از بروز رسان خودکار، لطفاً مطمئن شوید که AppImage خود را در جایی که حساب کاربری شما به آن دسترسی نوشتاری دارد (مثلاً در دایرکتوری شخصی)، قرار دهید.

TIP

در صورت بروز مشکل در اجرای AppImage، به دلیل بسیار قدیمی بودن نسخه glibc شما، AppImage built on OBS (opens new window) که بایستی با glibc 2.16 ایجاد شود را می‌توانید امتحان کنید.