# نصب به صورت AppImage

شما می توانید آخرین نسخه AppImage را از صفحه انتشار های QOwnNotes (opens new window) بارگیری کنید. آن باید در صفحه مورد نظر به شکلی نظیر QOwnNotes-x86_64.AppImage نامگذاری شود.

سپس می توانید مجوزهای اجرا را در پرونده تغییر دهید:

chmod a+x QOwnNotes-*.AppImage
1

پس از آن حتماً قادر به اجرای AppImage برای استفاده از QOwnNotes خواهید بود.

WARNING

در صورت تمایل به استفاده از بروز رسان خودکار، لطفاً مطمئن شوید که AppImage خود را در جایی که حساب کاربری شما به آن دسترسی نوشتاری دارد (مثلاً در فهرست شخصی)، قرار دهید.